Kodeks Etyczny Asystentów Zdrowienia


Preambuła


Kodeks etyczny Asystentów Zdrowienia ma na celu ukierunkowanie codziennego
postępowania zawodowego, szczególnie w pracy z klientami, osobami doświadczonymi
kryzysami psychicznymi i relacji ze współpracownikami. Etyczne działania stanowią
fundament pracy Asystenta Zdrowienia, która jest oparta na współpracy, wzajemnym
zaufaniu i poszanowaniu podstawowych praw człowieka.

Niniejszy Kodeks jest zbiorem wartości i zasad wynikających z ogólnych norm
etycznych. Wszystkie zapisy przedstawione w dokumencie określają postawy i
zachowania najistotniejsze w obszarze społecznym i kulturowym dla zawodu Asystenta
Zdrowienia. Ma ułatwić dążenie do realizacji wspólnych celów, ma być informacją o
wzorcach postępowania respektowanych przez Zespół Asystentów Zdrowienia oraz
uwzględniać potrzeby, prawa i oczekiwania zarówno AZ jak i odbiorców wsparcia.

Kodeks Etyczny jest narzędziem wspierającym budowanie reputacji i wizerunku
Asystentów Zdrowienia jako zawodu profesjonalnego, odpowiedzialnego, rzetelnego i
zaangażowanego.


Dział I


Ogólne zasady i postawa Asystenta Zdrowienia:

1. W pracy Asystenta Zdrowienia przestrzega się prawa krajowego, międzynarodowego
i podstawowych standardów postępowania etycznego.

2. Asystenta Zdrowienia powinny cechować wysokie standardy moralne zarówno w
obszarze jego działań zawodowych jak i osobistych.

3. Asystent Zdrowienia uznaje, że każda osoba doświadczająca trudności w zakresie
zdrowia psychicznego ma szansę na poprawę jakości życia.

4. Asystent Zdrowienia zobowiązuje się wykonywać swoją pracę w oparciu o podejście skoncentrowane na osobie i ukierunkowane na proces zdrowienia. Zobowiązuje się do
przeciwdziałania stygmatyzacji i izolacji osób doświadczających kryzysów psychicznych.
Powinien działać w kierunku deinstytucjonalizacji w systemie ochrony zdrowia
psychicznego.

Dział II

Zasady współpracy z klientami/odbiorcami wsparcia:

1. Asystent Zdrowienia powinien przestrzegać zasady, że jego podstawowym
obowiązkiem zawodowym jest
udzielnie wsparcia osobom w kryzysach psychicznych i
kierowanie się zasada dobra odbiorcy usług.

2. Asystent Zdrowienia dba o poprawny, czyli uczciwy i jednoznaczny kontakt z
osobami, którym udziela wsparcia.

3. Asystent Zdrowienia jest zobowiązany do poszanowania godności odbiorcy wsparcia i
jego prawa do samostanowienia. Respektuje jego prawo do wolności wyboru, prawo do
intymności i prywatności. Zobowiązuje się do równego traktowania klientów bez
względu na wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, cechy osobiste, narodowość,
wyznanie, stan zdrowia, sytuację materialną, przekonania polityczne rasę, kolor skóry
oraz wszelkie inne preferencje.

4. W każdym przypadku, gdy problemy osobiste lub zdrowotne Asystenta Zdrowienia
mogą wpływać na przebieg i jakość udzielanego wsparcia, należy zasięgnąć pomocy
specjalistów lub skorzystać z konsultacji z mentorem lub superwizorem.

5. Asystent Zdrowienia nie może wykorzystywać kontaktów z osobami, którym udziela
wsparcia dla własnych korzyści. Wszelkie formy bliskości seksualnej, nadużywania
emocjonalnego lub materialnego wobec klienta są uznawane za nieetyczne.

6. Jeśli ocena problemu z jakim zgłasza się klient pozwala uznać kwalifikacje Asystenta
Zdrowienia za niewystarczające, obowiązkiem Asystenta jest zgłoszenie klientowi
potrzeby podjęcia leczenia przez osobę o bardziej specjalistycznych kwalifikacjach.

7. Asystent Zdrowienia zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji
uzyskanych od klienta
w toku współpracy, czyli zobowiązuje się do respektowania
tajemnicy zawodowej.

8. Asystent Zdrowienia wystrzega się używania w odniesieniu do swoich klientów
określenia
pacjent. W relacji z klientem Asystent zobowiązuje się wyznawać zasadę
równości i
partnerstwa.

Dział III

Odpowiedzialność etyczna Asystenta Zdrowienia wobec pracodawcy i
współpracowników
:

1. Asystent Zdrewnienia zobowiązuje się wykonywać czynności i obowiązki zawodowe
z zachowaniem rzetelności, terminowości, odpowiedzialności oraz dbałości o jakość.

2. Asystent Zdrowienia uznaje potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kompetencji i
kwalifikacji uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach i innych tego typu
wydarzeniach.

3. Asystent Zdrowienia dba o kulturę osobistą oraz nie spożywa alkoholu i innych
środków odurzających w trakcie i na miejscu pracy (za wyjątkiem przepisanych przez
specjalistów leków).

4. W relacji ze współpracownikami i przełożonymi komunikacja Asystenta Zdrowienia
opiera się na zasadzie otwartości, szczerości, uczciwości oraz równości i akceptacji.

5. Asystent przestrzega prawa, regulacji i standardów przyjętych w miejscu pracy oraz
ogólnie przyjętych norm obyczajowych i etycznych w kontaktach interpersonalnych.

Dział IV

Zobowiązania etyczne wobec zawodu

1. Obowiązkiem Asystenta Zdrowienia jest dbałość o integralność zawodową,
zachowanie tożsamości zawodowej
i właściwą rangę zawodu.

2. Asystent Zdrowienia powinien dzielić się ze środowiskiem zawodowym własnymi
osiągnięciami,
spostrzeżeniami i opracowaniami tworząc tym samym wspólny dorobek
merytoryczny
zawodu Asystenta Zdrowienia.

3. Asystent Zdrowienia powinien domagać się zmian w ustawodawstwie sprzyjających
poprawie warunków życia osób doświadczających kryzysów oraz usankcjonowania

prawnego zawodu Asystenta
Zdrowienia

Postanowienia Końcowe:

Kodeks Etyczny stanowi podstawę do rozwiązywania sporów etycznych, gdy zachodzi
wątpliwość, że Asystenta Zdrowienia nie spełnia warunków w nim zawartych lub z
niego wynikających. Jednocześnie Kodeks Etyczny będzie spełniał swoje zadanie tylko
wtedy, gdy wszyscy przedstawiciele tego zawodu będą przestrzegać jego zapisów oraz
stale doskonalić zawarte w nim zapisy.

Treści zawarte w kodeksie nie są ostateczne i mogą ulegać zmianom wraz z rozwojem
zawodu i potrzebą doskonalenia nowych obszarów w pracy Asystenta Zdrowienia
istotnych z etycznego punktu widzenia.

Ekspert przez Doświadczenie • Asystent Zdrowienia